รหัสผ่านของท่านที่จะใช้ในการเข้าสู่ระบบคือเลขบัตรประจำตัวประชาชน4หลักท้ายของท่าน

เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครใช้บริการ

  1. การเข้าใช้งานระบบข้อมูลสมาชิกจะต้องทำการสมัครเข้าใช้งานระบบและต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เท่านั้น
  2. เพื่อความเรียบร้อยในการสมัครใช้งานระบบสหกรณ์ออนไลน์ กรุณาทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ
  3. หากปรากฏว่า ชื่อหรือหมายเลขสมาชิกของท่านได้มีการสมัครใช้งานแล้ว โดยท่านไม่ทราบว่าทำการสมัครด้วยตัวท่านเองหรือไม่ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องและกรุณาเก็บรักษา username / password ของท่าน
  4. เพื่อสิทธิและความปลอดภัยในข้อมูลของท่านเองหากปรากฎว่ามีผู้แอบอ้าง สมัครใช้งานระบบและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจะทำการลบรายชื่อนั้นๆออกจากระบบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  5. ข้อมูลของสมาชิก ในระบบจะทำการปรับปรุงข้อมูล หากสมาชิกท่านใดพบข้อมูลไม่ตรงหรือมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
  6. ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงดังกล่าวแล้ว และยินยอมในเงื่อนไขต่างๆที่ทาง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด กำหนดไว้